Diskuze o SEO -> na PCforum.cz
Navigace: SeoRádce > Efektivita SEO a způsoby jejího měření

Efektivita SEO a způsoby jejího měření

Pro měření efektivity SEO je důležité mít napojeny webové stránky na některý z analytických nástrojů. Nejvíce využívaný a nejspíše také nejvíce propracovaný je v současné době Google Analytics. Google analytics umožňuje sledovat nejen počet návštěv a jejich strukturu, ale rovněž celou řadu dalších kritérií úspěšnosti SEO optimalizace webových stránek. Klíčovým ukazatelem úspěšnosti SEO optimalizace je návratnost investic, ovšem důležité sledovat i jiná kritéria, která kromě efektivity SEO poskytují informace, na které oblasti se zaměřit v rámci udržovací fáze optimalizace.

Návratnost investice

Nejdůležitějším ukazatelem efektivity SEO by měl být vždy poměr výnosů plynoucích z optimalizace a nákladů vynaložených na optimalizaci. Tento ukazatel se nazývá návratnost investice a je označován zkratkou ROI z anglického Return of Investments. Udává se v procentech, tzn. poměr výnosů a nákladů je potřeba vynásobit 100. ROI vyšší než 100% znamená zisk, pod touto hranicí již znamená ztrátu. 

Před začátkem SEO optimalizace je tedy potřeba vždy nejprve realisticky vyhodnotit předpokládané navýšení počtu i hodnoty konverzí a na základě tohoto výpočtu stanovit prostředky, které mají být na SEO vynaloženy. 

Pozice ve vyhledávačích

Přesto, že je Google Analytics výborným analytickým nástrojem, je potřeba jej kombinovat s nějakým jiným, neboť neumí sledovat pozice webových stránek ve vyhledávačích pro daná klíčová slova. Sledování pozic a jejich změn je bezesporu velmi důležité, neboť poskytuje prvotní informaci o úspěšnosti SEO optimalizace. Pokud je SEO prováděno správně, pozice webových stránek by se měla postupně zvyšovat. Ke zvýšení pozic nedojde ihned po dokončení změn na webu, doba potřebná k zaindexování změn vyhledávačem bývá zpravidla několik týdnů. 

Rostoucí pozice ve vyhledávačích jsou samozřejmě pozitivním signálem. Je třeba si ovšem uvědomit, že tento ukazatel není klíčový. Mnohem důležitější totiž je, zda se zvýšil počet návštěv z vyhledávačů a jejich konverzní poměr. 

Návštěvnost z vyhledávačů

Pro sledování efektivity SEO je důležité se zaměřit na vývoj návštěvnosti z neplacených sekcí vyhledávačů. Pokud byla úvodní část SEO optimalizace úspěšná, měli bychom sledovat nárůst této hodnoty v čase. Tento ukazatel je nepřímým kritériem zvyšování pozic ve vyhledávačích - čím vyšší pozice, tím vyšší návštěvnost. U tohoto ukazatele je ovšem nutné brát v úvahu výchylky v návštěvnosti a nákupech běžných pro sezónní zboží. Například o Vánocích je růst návštěv webových stránek dán vyšším zájmem o nákup produktů a nemusí být nutně důsledkem optimalizace. Proto je vhodné návštěvnost webových stránek z vyhledávačů srovnávat spíše meziročně.

 

Vstupní stránka a klíčové slovo

Je důležité sledovat, přes které vstupní stránky uživatelé na web nejčastěji přicházejí a přes která klíčová slova. Často využívaná vstupní stránka bude pravděpodobně velmi dobře optimalizovaná pro dané klíčové slovo a podle jejího vzoru je možné postupovat i při optimalizaci jiných webových stránek. Příčinou častých přístupů přes danou vstupní stránku může být rovněž popularita nabízeného produktu. Pak je vhodné se na tuto stránku zaměřit v udržovací fázi SEO a usilovat o získání co nejvyšší pozice ve vyhledávačích.

Míra opuštění

Míra opuštění se měří u vstupní stránky a informuje o tom, kolik uživatelů web opouští přímo z této vstupní stránky. Tento ukazatel je velmi důležitý, neboť pomáhá určit, do jaké míry je stránka optimalizovaná pro uživatele. Pokud je hodnota vysoká, uživatelé opouští web ihned zobrazení první stránky a je tedy potřeba pokusit se analyzovat příčiny těchto odchodů a učinit potřebné kroky k nápravě. Důvodem vysoké míry opuštění může být nepřehlednost či nesrozumitelnost webových stránek, nerelavantní obsah vzhledem ke slovu zadanému do vyhledávače, stránky jsou nezajímavé nebo nemají vhodně zpracovaný design.

Počet a hodnota konverzí z vyhledávačů

Toto jsou jedny z nejdůležitějších ukazatelů efektivity SEO optimalizace. Optimalizace je úspěšná, pokud přinese zvýšení počtu a hodnoty konverzí, což umožní rychlý návrat investice do SEO. V udržovací fázi SEO bychom se měli zaměřit zejména na vstupní stránky a klíčová slova, která generují nejvíce konverzí nebo je hodnota jejich konverzí nejvyšší. Právě u nich bychom měli vždy usilovat o co nejvyšší pozici ve vyhledávačích. 

Počet zaindexovaných webových stránek

Tento počet je možné si ověřit, pokud do vyhledávače zadáme site:vasedomena.cz. Vyhledávač zobrazí seznam všech zaindexovaných stránek pro daný web. Pokud je počet těchto stránek nízký, může to být signálem nedostatečné validity zdrojového kódu, špatného používání textových odkazů v rámci webových stránek, nesprávně tvořených URL adres či duplicitního obsahu.